1- سرفصل وزارت علوم دکتری زیست شناسی گیاهی -   سیستماتیک گیاهی                دانلود

2- سرفصل وزارت علوم دکتری زیست شناسی گیاهی -  سلولی تکوینی گیاهی             دانلود

3- سرفصل وزارت علوم دکتری زیست شناسی جانوری -  فیزیولوژی جانوری             دانلود

4- سرفصل وزرات علوم دکتری زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی گیاهی                  دانلود

5- برنامه درسی رشته دکتری زیست شناسی گیاهی -   سیستماتیک گیاهی                    دانلود

6- برنامه درسی رشته دکتری زیست شناسی گیاهی -     سلولی تکوینی                      دانلود

7- برنامه درسی رشته دکتری زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی جانوری                 دانلود

8- برنامه درسی رشته دکتری زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی              دانلود


1- سرفصل وزارت علوم کارشناسی ارشد میکروبیولوژی همه گرایش ها                  دانلود

2- سرفصل وزارت علوم کارشناسی ارشد ژنتیک                                           دانلود

3- سرفصل وزارت علوم کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوشیمی                 دانلود

4- سرفصل وزارت علوم کارشناسی ارشد جانوری هر سه گرایش جانو                    دانلود

5- سرفصل کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی هر 3 گرایش                            دانلود

6- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی                                                          دانلود

7- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری                 دانلود

8- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی                           دانلود

9- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری                    دانلود

10- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی  گرایش گیاهی سلولی و تکوینی                       دانلود

11- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی                        دانلود

12- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشدزیست شناسی گیاهی فیزیولوژی گیاهی                                دانلود

13- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی گرایش بیماریزا                                       دانلود

14- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی گرایش صنعت                                           دانلود

15- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد  زیست شناسی گرایش ژنتیک                                           دانلود


1- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی گرایش گیاهی                            دانلود

2- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی              دانلود

3- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی گرایش جانوری                          دانلود

4- برنامه ترمیک کارشناسی زیست شناسی گرایش جانوری 1402                                  دانلود

5- برنامه ترمیک کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی 1402                        دانلود

6- برنامه ترمیک کارشناسی زیست شناسی گرایش گیاهی 1402                                  دانلود

7-  برنامه ترمیک کارشناسی زیست شناسی فرهنگیان 1402                                         دانلود

8- برنامه درسی چهار ساله رشته کارشناسی زیست شناسی گرایش جانوری 96                               دانلود  

9- برنامه درسی چهار ساله رشته کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی 96               دانلود

10- برنامه درسی چهار ساله رشته کارشناسی زیست شناسی گرایش گیاهی 96                      دانلود

11- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی جانوری 1400                                دانلود

12- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی 1400                        دانلود

13- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی گیاهی 1400                                دانلود