دوره دکترا
برنامه درسی دوره دکترا فیزیولوژی گیاهی (فایل PDF)
برنامه درسی دوره دکترا فیزیولوژی جانوری (فایل PDF)
​​​برنامه درسی دوره دکترا سلولی وتکوین گیاهی (فایل PDF)
برنامه درسی دوره دکترا سیستماتیک گیاهی  (فایل PDF)


دوره کارشناسی ارشد
برنامه درسی ارشد بیوشیمی (فایل PDF)
برنامه درسی ارشد میکروبیولوژی (فایل PDF)
برنامه درسی ارشد علوم جانوری (دو گرایش) (فایل PDF)
برنامه درسی ارشد علوم گیاهی(سه گرایش) (فایل PDF)
برنامه درسی ارشد ژنتیک (فایل PDF)


دوره کارشناسی
مقدمه و جداول دروس کارشناسی (فایل PDF)
سرفصل دروس پایه همه گرایشها (فایل PDF)
سرفصل دروس تخصصی گرایش گیاهی (فایل PDF)
سرفصل دروس تخصصی گرایش جانوری (فایل PDF)
سرفصل دروس تخصصی گرایش ژنتیک (فایل PDF)
برنامه ترمیک گیاهی برنامه زمانبندی.pdf
برنامه ترمیک جانوری برنامه زمانبندی چهارساله رشته کارشناسی علوم جانوری.pdf
برنامه ترمیک ژنتیکبرنامه زمانبندی ژنتیک ورودی 93.pdf
برنامه ترم دوم دانشجویان علوم گیاهی ورودی 96نیمسال دوم دانشجویان علوم گیاهی ورودی 96.pdf