دانشجویان دکتری بخش زیست شناسی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شروع تحصیل

E-mail

الهام اسدی کرم

فیزیولوژی گیاهی

92

Asadikaram_e2007@yahoo.com

فرخنده اسکندری

فیزیولوژی گیاهی

92

Fe1382@gmail.com

عادله برند

فیزیولوژی گیاهی

92

Adelehbarand90@yahoo.com

مرضیه تقی زاده

فیزیولوژی گیاهی

92

Taghizadeh.m.66@gmail.com

منصوره خداشناس

فیزیولوژی گیاهی

91

Mansooreh_khodashenas@yahoo.com

زهرا راه نشان

فیزیولوژی گیاهی

91

zrahneshan@yahoo.com

فاطمه سلطانی نژاد

فیزیولوژی گیاهی

91

Soltaninezhadf@yahoo.com

شیما سنجری

فیزیولوژی گیاهی

92

dehkedehhonare@yahoo.com

مهرداد کاووسی

فیزیولوژی گیاهی

92

Mehrdadk1352@yahoo.com

فرشته محمد حسنی جور

فیزیولوژی گیاهی

91

Fereshtehmhasani@yahoo.com

عفت السادات موسوی

فیزیولوژی گیاهی

92

effatmousavi@yahoo.com

حوا نژادعلیمرادی

فیزیولوژی گیاهی

91

Alimoradih60@yahoo.com

شهلا هاشمی شهرکی

فیزیولوژی گیاهی

91

Shahlahashemi15@yahoo.com

فرشته استوان

فیزیولوژی جانوری

93

Freshte.ostovan@yahoo.com

اسماعیل امرایی

فیزیولوژی جانوری

93

eamraye@yahoo.com

حمزه پاسبان علی آبادی

فیزیولوژی جانوری

91

Hamze.pasbanh@yahoo.com

الهام حق پرست

فیزیولوژی جانوری

93

Elham_haghparast+89@yahoo.com

علی خراسانی

فیزیولوژی جانوری

93

Alikhorasani1987@yahoo.com

فاطمه شهسواری گوغری

فیزیولوژی جانوری

93

Fatemeh_shahsavary@yahoo.com

آسیه علیزاده مکوندی

فیزیولوژی جانوری

91

aciehalizadeh@yahoo.com

ناهید قایدی

فیزیولوژی جانوری

92

Ghaedi_nahid@yahoo.com

راضیه کوشکی

فیزیولوژی جانوری

91

Kooshki.razieh@gmail.com

مهتاب ملاشاهی

فیزیولوژی جانوری

92

Mahtab_mollashahi@yahoo.com

علی موسوی

فیزیولوژی جانوری

92

Mousaviali1392@gmail.com

ریحانه نادری

فیزیولوژی جانوری

92

Naderi.reyhaneh@yahoo.com

نجمه هنری

فیزیولوژی جانوری

91

Najme_honari@yahoo.com

محسن اسدی خانوکی

سلولی تکوین گیاهی

93

Mohseneasadi@hotmail.com

آزاده بی جامی

سلولی تکوین گیاهی

92

Azadehbijami@yahoo.com

نفیسه شیخ بهایی

سلولی تکوین گیاهی

91

Nafisehsheikhbahaei@yahoo.com

نجمه عادلی فر

سلولی تکوین گیاهی

93

Adelifar66@gmail.com

ماندانا کاظمی

فیزیولوژی جانوری

 

 

فائقه بهرامی

فیزیولوژی گیاهی

 

 

شیما ترک زاده

فیزیولوژی جانوری

 

 

فروغ فیروزکوهی

فیزیولوژی گیاهی

 

 

پگاه اباذری

فیزیولوژی جانوری

 

 

محمدصادق مالکی سامانی

فیزیولوژی گیاهی

 

 

صدیقه خودسوز

فیزیولوژی جانوری

 

 

نجمه حسینی

سلولی تکوینی گیاهی

 

 

سحر ابراهیم نژاد

فیزیولوژی گیاهی

 

 

هیرو رحیمی

فیزیولوژی گیاهی

 

 

فاطمه ادب آوازه

فیزیولوژی گیاهی

 

 

مسلم دوست محمدی

سیستماتیک گیاهی