دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 814 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 ارسطو بدویی دلفارد هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 ارسطو بدویی دلفارد هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه بوم شناسی گیاهی 1316092 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سیدمنصور میرتاج الدینی هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه بوم شناسی گیاهی 1316092 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سیدمنصور میرتاج الدینی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 1316045 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سیدمسعود مجدزاده هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 1316045 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سیدمسعود مجدزاده هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 1316068 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سارا سلطانیان هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 1316068 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سارا سلطانیان هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 1316090 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 05 حسینعلی ساسان هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 1316090 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 04 حسینعلی ساسان هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 1316090 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 حسینعلی ساسان هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 1316090 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 حسینعلی ساسان هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 1316090 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 حسینعلی ساسان هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی 1316065 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سارا سلطانیان هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی 1316065 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 سارا سلطانیان هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی 1316065 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سارا سلطانیان هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 1316071 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 علی گل هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 1316071 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 علی گل هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 1316071 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 علی گل هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی 1316032 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 فرخنده رضانژاد هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 814 نتیجه
از 41