دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,332 نتیجه
از 67
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
قارچ شناسی پیشرفته 4039150 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی حسن شاهیان هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/06 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 : دستگاه عصبی و غدد 1316120 1 کارشناسی 02 علی گل هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
فیزیولوژی جانوری 2 :دستگاه عصبی و غدد درون ریز 1316119 3 کارشناسی 01 مهدی عباس نژاد | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/02 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه بیوشیمی 1316121 1 کارشناسی 01 ارسطو بدویی دلفارد هرهفته چهارشنبه (12:00 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی 1316121 1 کارشناسی 02 هادی روان هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
بیوشیمی 1316136 3 کارشناسی 02 هادی روان | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/31 (16:00 - 18:00)
بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها 1316150 2 کارشناسی 01 ارسطو بدویی دلفارد هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/03 (08:00 - 10:00)
زیست شناسی حشرات 1316147 2 کارشناسی 01 سیدمسعود مجدزاده هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/09 (13:30 - 15:30)
ایمنی زیستی 1316118 2 کارشناسی 02 فیروزه بردبار هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/06 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 1316151 1 کارشناسی 02 سارا سلطانیان هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/27 (13:30 - 15:30)
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 1316151 1 کارشناسی 01 سارا سلطانیان هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1403/03/27 (13:30 - 15:30)
زیست شناسی سلولی 1316144 3 کارشناسی 01 سارا سلطانیان | هفته های زوج چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/04 (10:30 - 12:30)
ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی 1316149 2 کارشناسی 01 سارا سلطانیان هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/04 (10:30 - 12:30)
کامپیوتر و محاسبات زیستی 1316152 2 کارشناسی 01 علی گل هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/02 (16:00 - 18:00)
بوم شناسی (اکولوژی) 1316140 2 کارشناسی 01 مجید عسکری حصنی هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/03 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه و عملیات صحرایی در بوم شناسی گیاهی 1316143 1 کارشناسی 01 سیدمنصور میرتاج الدینی هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1403/03/26 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه زیست شناسی حشرات 1316148 1 کارشناسی 01 سیدمسعود مجدزاده هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/29 (16:00 - 18:00)
جانورشناسی بی مهرگان 1316137 2 کارشناسی 01 مجید عسکری حصنی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/06 (08:00 - 10:00)
میکروبیولوژی 1316138 2 کارشناسی 01 موج خالقی هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/31 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1316145 1 کارشناسی 02 سارا سلطانیان هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1403/03/27 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 1,332 نتیجه
از 67