دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 660 نتیجه
از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 ارسطو بدویی دلفارد هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 08 هادی روان هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 05 ارسطو بدویی دلفارد هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 07 هادی روان هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 06 ارسطو بدویی دلفارد هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 04 هادی روان هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 1316057 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 سهیلا شفیعی بافتی هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 1316057 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سهیلا شفیعی بافتی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی 1316034 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 فیروزه بردبار هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی 1316034 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 فیروزه بردبار هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی 1316034 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 فیروزه بردبار هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک پایه 1316076 1 کارشناسی 05 صدیقه غربی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک پایه 1316076 1 کارشناسی 01 صدیقه غربی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک پایه 1316076 1 کارشناسی 02 صدیقه غربی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک پایه 1316076 1 کارشناسی 04 صدیقه غربی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 04 سهیلا شفیعی بافتی هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سهیلا شفیعی بافتی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سیدمسعود مجدزاده هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 سیدمسعود مجدزاده هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی 1316032 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 فرخنده رضانژاد هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 660 نتیجه
از 33