دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 955 نتیجه
از 48
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 1316052 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 05 هادی روان هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 1316057 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سهیلا شفیعی بافتی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه ریخت شناسی گیاهی 1316114 1 کارشناسی 02 فیروزه بردبار هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه ریخت شناسی گیاهی 1316114 1 کارشناسی 03 فیروزه بردبار هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه ریخت شناسی گیاهی 1316114 1 کارشناسی 01 فیروزه بردبار هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی 1316034 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 فرخنده رضانژاد هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه فلور ایران 4039120 1 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : زیست 01 سیدمنصور میرتاج الدینی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 05 سیدمسعود مجدزاده هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سهیلا شفیعی بافتی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 04 سیدمسعود مجدزاده هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 سهیلا شفیعی بافتی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 1316036 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 سیدمسعود مجدزاده هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی 1316065 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 سارا سلطانیان هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 1316071 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 نیره عسکری رابری هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی 1316032 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 نازی نادرنژاد هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی 1316032 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 03 نازی نادرنژاد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی 1316032 1 کارشناسی بخش زیست شناسی 01 نازی نادرنژاد هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
اصول رده بندی فیلوژنتیک 4039107 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : زیست 01 آزاد تیموری هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/24 (13:30 - 15:30)
ایمنی شناسی 1316086 2 کارشناسی بخش زیست شناسی 02 موج خالقی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/28 (08:00 - 10:00)
آنتی بیوتیک ها و سازوکار عمل 4039117 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : زیست 01 مهدی حسن شاهیان هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/24 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 955 نتیجه
از 48