ریاست فعلی

 نام و نام خانوادگی : مجید عسکری حسنی

رتبه علمی : دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای زیست شناسی

مدت تصدی : از سال 1399 تا کنون

تلفن : 03431322061

پست الکترونیکی mahesni@uk.ac.ir

 


رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 سعید اسماعیلی ماهانی  استاد  دکترا فیزیولوژی پزشکی    semahani@uk.ac.ir
 مهدی عباس نژاد  استادیار   دکترا فیزیولوژی پزشکی    mabbas@uk.ac.ir
 ایران پورابولی  دانشیار  دکترا فیزیولوژی انسانی    pourabolii@yahoo.com
 مهدی عباس نژاد  استادیار  دکترا فیزیولوژی پزشکی    mabbas@uk.ac.ir
 علی احمدی مقدم  استادیار  دکترا اکوفیزیولوژی گیاهی    Ahmadimoghadam@yahoo.com
 خسرو منوچهری کلانتری  استاد  دکترا    Kh_kalantari@yahoo.com
 محمدرضا خواجه    دکترا