ریاست فعلی

 نام و نام خانوادگی : علی گل

رتبه علمی : دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری فیزیولوژی پزشکی

مدت تصدی : از سال 1401 تا کنون

تلفن : 03431322061

پست الکترونیکی :

 


رؤسای قبلی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

مجید عسکری حصنی

استاد

دکتری زیست دریا

mahesni@uk.ac.ir

سعید اسماعیلی ماهانی

استاد

دکتری فیزیولوژی پزشکی

@uk.ac.irsemahani

مهدی عباس نژاد

استاد

دکتری فیزیولوژی پزشکی

 mabbas@uk.ac.ir

ایران پورابولی شرف آبادی

دانشیار

دکتری فیزیولوژی پزشکی

pourabolii@yahoo.com

مهدی عباس نژاد

استاد

دکتری فیزیولوژی پزشکی

 mabbas@uk.ac.ir

علی احمدی مقدم

استادیار

دکتری اکوفیزیولوژی گیاهی

Ahmadimoghadam@yahoo.com

خسرو منوچهر کلانتری

استاد

دکتری

Kh_kalantari@yahoo.com

محمد رضا خواجه

دانشیار

دکتری