موزه جانور شناسی

به منظور معرفی تنوع زیستی جانوری ایران خصوصا فون جانوری ناحیه جنوب شرقی ایران و کمک به آموزش بهتر علوم جانوری، موزه جانورشناسی گروه زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1366 با همت آقای دکتر محمد رضا خواجه عضو هیئت علمی سابق این گروه و با حمایت همکاران و دانشجویان علاقه مند گروه زیست شناسی و نیز پشتیبانی دانشکده علوم تاسیس شد. در این موزه گروه های مختلفی از جانوران ایران به خصوص ناحیه جنوب شرق ایران از انواع بی مهرگان شامل اسفنج ها، مرجانیان، نرم تنان، بندپایان و خارپوستان و نیز انواع مهره داران شامل ماهیان، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران بصورت تاکسی درمی و نمایشی و نیز حفظ شده در فیکساتور نگهداری می شوند. موزه شامل یک کارگاه تاکسی درمی هم می باشد که آماده سازی و تاکسی درمی نمونه ها در آن انجام می شود. فعالیت موزه فعلا در محور نمایشی می باشد. در حال حاضر کلکسیون کوچکی از نمونه های مختلف حشرات، ماهیان و جوندگان در موزه ایجاد شده است.
امکان بازدید علاقه مندان از موزه با ارسال نامه تقاضا و با هماهنگی قبلی وجود دارد. لطفا تقاضای خودرا به ریاست دانشکده علوم به شماره 33257352 فکس نمایید.
رئیس موزه: دکتر سید مسعود مجدزاده، دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
تلفن: 31322060-034 و 31322095-034
پست الکترونیکی: madjdzadeh@uk.ac.ir
کارشناس موزه: روح الله شریف زاده، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
تلفن: 31322060-034