تاسیس: 1365

توسعه: 1379
اعضا: آقای دکتر سید منصور میرتاج ­الدینی و خانم دکتر فیروزه بردبار
تعداد نمونه: مجموعه حاوی حدود 32000 نمونه می­باشد.
نمونه­ ها از سرتاسر ایران و تعدادی هم از طبیعت اروپا، آسیای شرقی و قفقاز جمع آوری شده­ اند. دیدن محل کار و نمونه های گیاهی برای همه علاقه­
مندان با مجوز دانشگاه و مدیر هرباریوم امکان­پذیر است.
مدیر هرباریوم:
 آقای دکتر سید منصور میرتاج الدینی  

پست الکترونیکی: mirtadz@uk.ac.ir