هرباریوم 

تاسیس: 1365
توسعه: 1379
اعضا: دکتر منصور میرتاج­الدینی و دکتر فیروزه بردبار
تعداد نمونه: مجموعه عمومی حاوی حدود 1500 نمونه و مجموعه میرتاج الدینی حاوی حدود 5200 نمونه میباشد.
نمونه­ ها از سرتاسر ایران و تعدادی هم از طبیعت اروپا جمع آوری شده اند.
دیدن محل کار و نمونه های گیاهی برای همه علاقه­مندان با مجوز دانشگاه و مدیر هرباریوم امکان­پذیر است.
مدیر هرباریوم: دکتر منصور میرتاج­الدینی
پست الکترونیکی: mirtadzadini@yahoo.com