کارمندان بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
محبوبه سعید مسئول دفتر بخش 31322060 2060 Msaeid8416@empl.uk.ac.ir