اخبار سال 1398 بخش زیست شناسی

در سال 1398 موارد زیر در بخش زیست شناسی صورت پذیرفته است:

- تعداد 1 مورد ارتقاء مرتبه به استادی و 4 مورد ارتقاء مرتبه  به دانشیاری اعضا هیئت علمی

- بازنشستگی 1 نفر از کارمندان بخش (خانم منیژه رشیدی)

- تعداد 3 مورد دفاع رساله دانشجویان دکتری و 32 مورد دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

- تعداد 2 مورد دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری و 43 مورد دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد