آدرس بخش

آدرس بخش

آدرس:کرمان بزرگ راه امام خمینی-میدان پژوهش

دانشگاه شهید باهنر-دانشکده علوم پایه 

بخش زیست شناسی-تلفکس:33257432