اساتید بازنشسته


اساتید بازنشسته
 


خسرو منوچهری کلانتری
استاد
دکترا ، دانشگاه

پست الکترونیکی: kh_kalantari@yahoo.com

محمد رضا خواجه
دانشیار
دکترا، دانشگاه
پست الکترونیکی :
 محل درج عکس
علی غضنفری مقدم
استادیار
دکترا، دانشگاه
پست الکترونیکیagm@uk.ac.ir

   علی احمدی مقدم
استادیار
دکترا، دانشگاه شفیلد انگلیس
پست الکترونیکی:Ahmadimoghadam@yahoo.com
   زهرا اسرار
دانشیار
دکترا، فیزیولوژی گیاهی دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: zasrar@uk.ac.ir
 
 محل درج عکس
احمد اسماعیلی سیگارودی
مربی
کارشناسی ارشد، دانشگاه
پست الکترونیکی :

 
 محل درج عکس
مطهره وفادوست
مربی
کارشناسی ارشد، دانشگاه
پست الکترونیکی :