اساتید بازنشسته

 

عکس نام ونام خانوادگی  رتبه علمی   آخرین مدرک تحصیلی  پست الکترونیکی 
 

 خسرو منوچهری کلانتری

 استاد

 دکترا ، دانشگاه

 ​kh_kalantari@yahoo.com

 محمد رضا خواجه

 دانشیار

 دکترا، دانشگاه

 

 

 

 

 

 علی غضنفری مقدم

 استادیار

 دکترا، دانشگاه

 agm@uk.ac.ir

 

 علی احمدی مقدم

 استادیار

 دکترا، دانشگاه شفیلد انگلیس

 Ahmadimoghadam@yahoo.com

 زهرا اسرار

 دانشیار

 دکترا، فیزیولوژی گیاهی دانشگاه خوارزمی

 zasrar@uk.ac.ir

 

 

 

 احمد اسماعیلی سیگارودی

 مربی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه

 

 

 

 

 مطهره وفادوست

 مربی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه