اعضای هئیت علمی


سعید اسماعیلی ماهانی
دانشیار
دکترا فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
زمینه تحقیقاتی : علوم اعصاب، سرطان
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/saesmaeeli
پست الکترونیکی : semahani@uk.ac.ir
تلفن : 31322080-034
 
 
ارسطو بدوئی دلفارد
دانشیار
دکترا بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
زمینه تحقیقاتی: بیوتکنولوژی آنزیم و مهندسی پروتئین 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/arbadoei 
پست الکترونیکی : badoei@uk.ac.ir
تلفن : 31322044-034
 
 
فیروزه بردبار
استادیار
دکترا سیستماتیک گیاهی، دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی : سیتوژنتیک گیاهی و سیستماتیک مولکولی
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/fibordbar
پست الکترونیکی : bordbar@uk.ac.ir
تلفن : 
 
 
ایران پور ابولی
دانشیار
دکترا فیزیولوژی انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
زمینه تحقیقاتی :  دیابت، گیاهان دارویی، سلول، التهاب، فیزیولوژی قلب و عروق
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/irporaboli
پست الکترونیکی : pourabolii@yahoo.com
تلفن : 31322074-034
 
 
آزاد تیموری
استادیار
بیوسیستماتیک جانوری وتکامل، دانشگاه مونیخ آلمان
زمینه تحقیقاتی : فیلوژنی و سیستماتیک ماهی ها 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/azteymori
پست الکترونیکی: azad.teimori@gmail.com
تلفن : 31322075-034
 
  مهدی حسن شاهیان
دانشیار
دکترا میکروبیولوژی ، دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: میکروبیولوژی نفت، میکروبیولوژی دریا ، بیوتکنولوژی میکروبی، بیوپلیمرها و بیوسورفکتانت 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mahasanshahian
پست الکترونیکی: mshahi@uk.ac.ir
تلفن : 31322067-034
 
 

موج خالقی
استادیار
دکترا میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی : میکروبیولوژی پزشکی و صنایع غذایی، نانوبیوتکنولوژی
آدرس پورتال :http://academicstaff.uk.ac.ir/mokhaleghi
پست الکترونیکی : m.khaleghi@uk.ac.ir
تلفن : 31322046-034
 
 
فرخنده رضانژاد
استاد
دکترا سلولی و تکوین گیاهی ، دانشگاه خارزمی تهران
زمینه تحقیقاتی: نمو گل و ژنهای مرتبط، آلرژی زایی دانه های گرده، کشت بافت گیاهی
آدرس پورتال :
پست الکترونیکی : frezanejad@uk.ac.ir
تلفن : 31322073-034
 
 
هادی روان
استادیار
دکترا بیوشیمی ، دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی : نانوتکنولوژی DNA ، تشخیص مولکولی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/haravan
پست الکترونیکی: ravan@uk.ac.ir
تلفن : 31322084-034
 
 
حسینعلی ساسان
استادیار
دکترا مهندسی ژنتیک و زیست ملکولی، دانشگاه پوترا مالزی
زمینه تحقیقاتی : انتقال ژن، بیان ژن، تمایز سلولی و سرطان، کشت بافت گیاهی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/hosasan
پست الکترونیکی: Hosali_s@uk.ac.ir
تلفن : 31322068-034
 
 
سارا سلطانیان
استادیار
دکترا زیست شناسی سلولی و ملکولی، دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه تحقیقاتی : سرطان، سلول های بنیادی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/soltanian
پست الکترونیکی: soltanian@uk.ac.ir 
تلفن : 31322152-034
 
سهیلا شفیعی
استادیار
دکترا بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی : خزنده شناسی
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/soshafiee
پست الکترونیکی : Shafiei_Soheila@yahoo.com
تلفن : 31322151-034
 
 
مهدی عباس نژاد
استاد
دکترا فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمینه تحقیقاتی: فیزیولوژی اعصاب ( یادگیری و حافظه، اشتها و درد)
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/meabbasnejad
پست الکترونیکی:  mabbas@uk.ac.ir
تلفن : 31322062-034
 
 
مجید عسکری حصنی
استادیار
دکترا زیست شناسی دریا- جانوران دریا ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
زمینه تحقیقاتی : زیست دریا، جانوران دریا، ماهی شناسی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/maaskari
پست الکترونیکی : mahesni@uk.ac.ir 
تلفن : 31322086-034
 
 
نیره عسکری
استادیار
دکترا فیزیولوژی جانوری، دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی : سیستم عصبی (درد و استرس)، مکانیسمهای مولکولی آسیب زایی گاز خردل
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/naaskari
پست الکترونیکی: Askary_n@yahoo.com
تلفن : 31322071-034
 
  صدیقه غربی
استادیار
دکترا ژنتیک مولکولی ، دانشگاه تربیت مدرس
زمینه تحقیقاتی: تشخیص مولکولی بیماریها بویژه سرطان، میکرو RNA  ونقش آن در بیماریها
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/segharbi
پست الکترونیکی : magharbi@gmail.com
تلفن : 31322152-034
 
  بتول کرامت
استادیار
دکترافیزیولوژی گیاهی، دانشگاه شهید باهنر
زمینه تحقیقاتی: تنش، هورمون های گیاهی، گیاهان داروئی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/bakeramat
پست الکترونیکی : bkeramat@uk.ac.ir
تلفن : 31322081-034
 
  زهرا کرمی
استادیار
دکترا بیوفیزیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران
زمینه تحقیقاتی: نانوساختارهای DNA ، بیوسنسورهای مبتنی بر DNA، DNAzymes
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/zakarami
پست الکترونیکی : Karami@uk.ac.ir
تلفن : 31322045-034
 
  علی گل
دانشیار
دکترا فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمینه تحقیقاتی: ‘گیاهان دارویی (دیابت، کلیه، کبد)
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/algol
پست الکترونیکی : agol@uk.ac.ir
تلفن : 31322070-034
 
  سیدمسعود مجدزاده
دانشیار
دکترا بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه کاردیف انگلیس
زمینه تحقیقاتی: بیوسیستماتیک جانوری- حشره شناسی، زنبورهای پارازیتویید
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/semajdzadeh
پست الکترونیکی : madjdzadeh@uk.ac.ir
تلفن : 31322095-034
 
  مینا معتمدی
استادیار
دکترا سلولی و تکوین جانوری، دانشگاه مونیخ آلمان
زمینه تحقیقاتی: آپوپتوز، جنین شناسی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mimotamedi
پست الکترونیکی : mmotamedi.117@gmail.com
تلفن : 31322075-034
 
  حکیمه منصوری
دانشیار
دکترا فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه شهیدباهنر
زمینه تحقیقاتی: متابولیتهای ثانویه، گیاهان دارویی، فیزیولوژی جلبکها
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/hamansouri
پست الکترونیکی : h_mansouri@yahoo.com
تلفن : 31322072-034
 
  سیدمنصور میر تاج الدینی
استادیار
دکترا سیستماتیک گیاهی ، دانشگاه اصفهان
زمینه تحقیقاتی: گیاه شناسی، اکولوژی گیاهی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/semirtajadini
پست الکترونیکی : mirtadzadini@yahoo.com
تلفن : 31322064-034
 
  نازی نادرنژاد
استادیار
دکترا فیزیولوژی گیاهی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی: تنش، میکوریز، گیاهان دارویی
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/nanadernejad
پست الکترونیکی : nanadernejad@yahoo.com
تلفن : 31322069-034
 
 
  عبدالحمید نمکی شوشتری
دانشیار
دکترا ژنتیک ، دانشگاه لیدز انگلیس
زمینه تحقیقاتی: ژنهای تثبیت کننده ازت در میکرواورگانیسم ها (آگروباکتریوم تومافاشینس)
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/abnamaki
پست الکترونیکی : genabns@ uk.ac.ir
تلفن : 31322065-034