اعضای هیئت علمی


 


ردیف

تصویر

نام خانوادگي و نام

مرتبه علمی

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک

رشته تحصیلی

زمينه تحقيقاتي

1

احمدي مقدم علي

استادیار

شفیلد انگلیس

 

اکولوژي گياهي – تغذيه گياهان

2

 

اسرار زهرا

دانشیار

تربیت معلم تهران

فیزیولوژی گیاهی

گياهان دارويي و فلزات سنگين

3

 

اسماعيلي ماهاني سعيد

دانشیار

شهید بهشتی تهران

فیزیولوژی پزشکی

نورواندوکرینولوژی

4

 

بوئي دلفارد ارسطو

استادیار

تربیت مدرس تهران

بیوشیمی

آنزيمولوژي و مهندسي پروتئين

5

 

بردبار فیروزه

استادیار

اصفهان

سیستماتیک گیاهی

سیتوژنتیک گیاهی و سیستماتیک مولکولی

6

 

پورابولي ايران

دانشیار

تربیت مدرس تهران

فیزیولوژی انسانی

ديابت ، گیاهان دارویی، سلول، التهاب و عروق

7

 

تیموری آزاد

استادیار

مونیخ آلمان

تکامل

بیوسیستماتیک جانوری- تکامل

8

   

حسن شاهيان مهدي

استادیار

اصفهان

میکروبیولوژی

ميکروبيولوژي نفت – ميکروبيولوژي دريا – ميکروبيولوژي محيطي

9

 


خالقی موج

استادیار

اصفهان


 

ميکروبيولوژي پزشکي و صنايع غذايي

10

 

رضانژاد فرخنده

دانشیار

تربیت معلم تهران

سلولی و تکوین گاهی

گل و گرده

11

 

 
 

ساسان

استادیار

پوترا مالزی

مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

مهندسي ژنتيک – انتقال ژن – بيان ژن – کشت بافت گياهي

12

 

شفيعي سهيلا

استادیار

تهران

بیوسیستماتیک جانوری

خزنده شناسی

13

 

عباس نژاد مهدي

استاد

علوم پزشکی تهران

فیزیولوژی پزشکی

فيزيولوژي اعصاب ، يادگيري - تغذيه

14

 

عسکری حصنی مجید

استادیار

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

زیست شناسی جانوران دریا

سیستماتیک و اکولوژی جانوری- اکوتوکسیکولوژی

15

 

عسکری
نیره

استادیار

تهران

فیزیولوژی جانوری

درد و التهاب

 16    غربی صدیقه
استادیار 

 

 تربیت مدرس تهران  ژنتیک مولکولی  

17

 

کرامت بتول

استادیار

شهید باهنر کرمان

فیزیولوژی گیاهی

تنش – هورمون – گياهان دارويي

18

کرمی زهرا

استادیار

تربیت مدرس تهران

بیوفیزیک

نانوساختارهای DNA – بیوسنسورهای دزوکسی ریبوزلیمی

19

 

گل علي

دانشیار

علوم پزشکی تهران

فیزیولوژی پزشکی

ديابت - کليه

20

مجدزاده سيد مسعود

دانشیار

کاردیف انگلیس

بیوسیستماتیک جانوری

سیستماتیک حشرات و تنوع زیستی

 21    معتمدی
مینا
 استادیار مونیخ آلمان   سلولی و تکوین جانوری  

22

 


منصوري حکيمه

استادیار

شهید باهنر کرمان

فیزیولوژی گیاهی

متابوليت ثانويه – هورمون – تنش – ميکوريز

23

ميرتاج الديني سيد منصور

استادیار

اصفهان

سیستماتیک گیاهی

گیاه شناسی

24

نادرنژاد نازي

استادیار

شهید باهنر کرمان

فیزیولوژی گیاهی

همزیستی – گیاه شناسی

25

 

 نصيبي فاطمه


دانشیار

شهید باهنر کرمان

فیزیولوژی گیاهی

تنش – هورمونهاي گياهي – گياهان دارويي

26نمکي شوشتري عبدالحميد

دانشیار

لیدز انگلیس

ژنتیک

بررسي ژنهاي تثبيت کننده ازت در ميکرواورگانيسم ها ( آگروباکتريوم تومافاشينس)