اعضای هیئت علمی-جدید


 

احمدي مقدم علي

استادیار اکوفیزیولوژی گیاهی ازدانشگاه شفیلد انگلیس

زمينه تحقيقاتي: اکولوژی گیاهی، تغذيه معدنی

پست الکترونیک: Ahmadimoghadam@yahoo.com

تلفن: 2077 3132 034

 

 

 

اسرار زهرا

دانشیار فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه خوارزمی تهران

زمينه تحقيقاتي: گياهان دارويي و فلزات سنگين

پست الکترونیک: Zasrar@uk.ac.ir

تلفن: 2063 3132 034

 

 

اسماعيلي ماهاني سعيد

دانشیار فیزیولوژی پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

زمينه تحقيقاتي: علوم اعصاب، سرطان

پست الکترونیک: semahani@uk.ac.ir

تلفن: 2080 3132 034

 

 

بدوئي دلفارد ارسطو

دانشیار بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

زمينه تحقيقاتي: بیوتکنولوژی آنزیم و مهندسي پروتئين

پست الکترونیک: badoei@uk.ac.ir

تلفن: 2044 3132 034

 

 

بردبار فیروزه

استادیار سیستماتیک گیاهی از دانشگاه اصفهان

زمينه تحقيقاتي: سیتوژنتیک گیاهی و سیستماتیک مولکولی

پست الکترونیک: bordbar@uk.ac.ir

تلفن:  3132 034

 

 

پورابولي ايران

دانشیار فیزیولوژی انسانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

زمينه تحقيقاتي: ديابت، گیاهان دارویی، سلول، التهاب، فیزیولوژی قلب و عروق

پست الکترونیک: pourabolii@yahoo.com

تلفن: 2074 3132 034

 

 

تیموری آزاد

استادیار بیوسیستماتیک جانوری و تکامل از دانشگاه مونیخ آلمان

زمينه تحقيقاتي: فیلوژنی و سیستماتیک ماهی ها

پست الکترونیک: azad.teimori@gmail.com

تلفن: 2075 3132 034

 

 

حسن شاهيان مهدي

دانشیار میکروبیولوژی از دانشگاه اصفهان

زمينه تحقيقاتي: ميکروبيولوژي نفت، ميکروبيولوژي دريا ، بیوتکنولوژی میکروبی، بیوپلیمرها و بیوسورفکتانت

پست الکترونیک: mshahi@uk.ac.ir

تلفن: 2067 3132 034

 

خالقي موج

استادیار میکروبیولوژی از دانشگاه اصفهان

زمينه تحقيقاتي: ميکروبيولوژي پزشکي و صنايع غذايي، نانوبیوتکنولوژی

پست الکترونیک: m.khaleghi@uk.ac.ir

تلفن: 2046 3132 034

 

رضانژاد فرخنده

استاد سلولی و تکوین گیاهی از دانشگاه خوارزمی تهران

زمينه تحقيقاتي: نمو گل و ژنهای مرتبط، آلرژی زایی دانه های گرده، کشت بافت گیاهی

پست الکترونیک: frezanejad@uk.ac.ir

تلفن: 2073 3132 034

 

 

روان هادی

استادیار بیوشیمی از دانشگاه تهران  

زمينه تحقيقاتي: نانوتکنولوژی DNA ، تشخیص مولکولی

پست الکترونیک: ravan@uk.ac.ir

تلفن: 2084 3132 034 

ساسان حسينعلي

استادیار مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی از دانشگاه پوترا مالزی

زمينه تحقيقاتي: انتقال ژن، بيان ژن، تمایز سلولی و سرطان، کشت بافت گياهي

پست الکترونیک: Hosali_s@uk.ac.ir

تلفن: 2068 3132 034

 

سلطانیان سارا

استادیار زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه فردوسی مشهد

زمينه تحقيقاتي: سرطان، سلولهای بنیادی

پست الکترونیک: soltanian@uk.ac.ir

تلفن: 2152 3132 034

 

شفيعي سهيلا

استادیار بیوسیستماتیک جانوری از دانشگاه تهران

زمينه تحقيقاتي: خزنده شناسی

پست الکترونیک: Shafiei_Soheila@yahoo.com

تلفن: 2151 3132 034

 

عباس نژاد  مهدي

استاد فیزیولوژی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمينه تحقيقاتي: فيزيولوژي اعصاب ( يادگيري و حافظه، اشتها و درد)

پست الکترونیک: mabbas@uk.ac.ir

تلفن: 2062 3132 034

 

عسکری حصنی مجید

استادیار زیست شناسی دریا- جانوران دریا از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

زمينه تحقيقاتي: زیست دریا، جانوران دریا، ماهی شناسی

پست الکترونیک: mahesni@uk.ac.ir

تلفن: 2086 3132 034

 

عسکري نيره

استادیار فیزیولوژی جانوری از دانشگاه تهران

زمينه تحقيقاتي: سیستم عصبی (درد و استرس)، مکانیسمهای مولکولی آسیب زایی گاز خردل

پست الکترونیک: Askary_n@yahoo.com

تلفن: 2071 3132 034

 

غربی صدیقه

استادیار ژنتیک مولکولی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

زمينه تحقيقاتي: تشخیص مولکولی بیماریها بویژه سرطان، میکرو RNA  ونقش آن در بیماریها

پست الکترونیک: magharbi@gmail.com

تلفن: 2152 3132 034

 

 

کرامت بتول

استادیار فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمينه تحقيقاتي: تنش، هورمون،گياهان دارويي

پست الکترونیک: bkeramat@uk.ac.ir

تلفن: 2081 3132 034

 

کرمی زهرا

استادیار بیوفیزیک از دانشگاه تربیت مدرس تهران

زمينه تحقيقاتي: نانوساختارهای DNA ، بیوسنسورهای مبتنی بر DNA، DNAzymes

پست الکترونیک: Karami@uk.ac.ir

تلفن: 2045 3132 034

 

گل علي

دانشیار فیزیولوژی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمينه تحقيقاتي: گیاهان دارویی (ديابت، کليه، کبد)

پست الکترونیک: agol@uk.ac.ir

تلفن: 2070 3132 034

 

مجدزاده سيد مسعود

دانشیار بیوسیستماتیک جانوری از دانشگاه کاردیف انگلیس

زمينه تحقيقاتي: بیوسیستماتیک جانوری- حشره شناسی، زنبورهای پارازیتویید

پست الکترونیک: madjdzadeh@uk.ac.ir

تلفن: 2095 3132 034

 

معتمدی مینا

استادیار سلولی و تکوین جانوری از دانشگاه مونیخ آلمان

زمينه تحقيقاتي: آپوپتوز، جنین شناسی

پست الکترونیک: mmotamedi.117@gmail.com

تلفن: 2075 3132 034

 

منصوري حکيمه

استادیار فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمينه تحقيقاتي: متابوليتهای ثانويه، گیاهان دارویی، فیزیولوژی جلبکها

پست الکترونیک: h_mansouri@yahoo.com

تلفن: 2072 3132 034

 

 

منوچهری کلانتری خسرو

استاد فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه لیدز انگلیس

زمينه تحقيقاتي: تنش، هورمونهاي گياهي

پست الکترونیک: Kh_kalantari@yahoo.com

تلفن: 2066 3132 034

 

ميرتاج الديني سيد منصور

استادیار سیستماتیک گیاهی از دانشگاه اصفهان

زمينه تحقيقاتي: گیاه شناسی، اکولوژی گیاهی

پست الکترونیک: mirtadzadini@yahoo.com

تلفن: 2064 3132 034

 

نادرنژاد نازي

استادیار فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمينه تحقيقاتي: تنش، میکوریز، گیاهان دارویی

پست الکترونیک: nanadernejad@yahoo.com

تلفن: 2069 3132 034

 

نصيبي فاطمه

دانشیار فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمينه تحقيقاتي: تنش، هورمونهاي گياهي، گياهان دارويي

پست الکترونیک: F.nasibi@uk.ac.ir

تلفن: 2066 3132 034


 

نمکي شوشتري عبدالحميد

دانشیار ژنتیک از دانشگاه لیدز انگلیس

زمينه تحقيقاتي: ژنهاي تثبيت کننده ازت در ميکرواورگانيسم ها (آگروباکتريوم تومافاشينس)

پست الکترونیک: genabns@ uk.ac.ir

تلفن: 2065 3132 034