اقدامات بخش زیست شناسی در ایام شیوع کرونا

- در ایام شیوع کرونا و از ابتدای سال جاری تا کنون بخش فعال بوده و کارکنان در دو هفته ابتدایی به صورت شیفتی و پس از آن همه روزه حضور داشته و پاسخگوی تماس ها و مراجعات حضوری دانشجویان بوده اند.

- برگزاری کلاس ها به صورت مجازی از ابتدای سال جاری بدلیل شیوع کرونا