امور آموزشی دوره کارشناسی

1- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی گرایش گیاهی                            دانلود

2- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی              دانلود

3- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی گرایش جانوری                          دانلود

4- برنامه ترمیک کارشناسی زیست شناسی گرایش جانوری 1402                                  دانلود

5- برنامه ترمیک کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی 1402                        دانلود

6- برنامه ترمیک کارشناسی زیست شناسی گرایش گیاهی 1402                                  دانلود

7-  برنامه ترمیک کارشناسی زیست شناسی فرهنگیان 1402                                         دانلود

8- برنامه درسی چهار ساله رشته کارشناسی زیست شناسی گرایش جانوری 96                               دانلود  

9- برنامه درسی چهار ساله رشته کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی 96               دانلود

10- برنامه درسی چهار ساله رشته کارشناسی زیست شناسی گرایش گیاهی 96                      دانلود

11- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی جانوری 1400                                دانلود

12- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی 1400                        دانلود

13- سرفصل وزارت علوم کارشناسی زیست شناسی گیاهی 1400                                دانلود