امور آموزشی دوره کارشناسی ارشد1401

1- سرفصل وزارت علوم کارشناسی ارشد میکروبیولوژی همه گرایش ها                  دانلود

2- سرفصل وزارت علوم کارشناسی ارشد ژنتیک                                           دانلود

3- سرفصل وزارت علوم کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوشیمی                 دانلود

4- سرفصل وزارت علوم کارشناسی ارشد جانوری هر سه گرایش جانو                    دانلود

5- سرفصل کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی هر 3 گرایش                            دانلود

6- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی                                                          دانلود

7- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری                 دانلود

8- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی                           دانلود

9- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری                    دانلود

10- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی  گرایش گیاهی سلولی و تکوینی                       دانلود

11- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی                        دانلود

12- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشدزیست شناسی گیاهی فیزیولوژی گیاهی                                دانلود

13- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی گرایش بیماریزا                                       دانلود

14- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی گرایش صنعت                                           دانلود

15- برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد  زیست شناسی گرایش ژنتیک                                           دانلود