اهداف گروه زيست شناسي


 اهداف گروه زيست شناسي

1-    گسترش دانش زيست شناسي  در همه گرايش هاي آن.

2-    پي گيري ايجاد و توسعه امکانات آموزشي گروه متناسب با سرفصل دروس و شيوه هاي تدريس جديد و پويا . از جمله تجهيز کلاسها به ابزار نوين کمک آموزشي و تجهيز آزمايشگاهها.

3-    فراهم آوري زمينه براي جذب و پذيرش اعضاي جديد واجد صلاحيت در گروه و تثبيت و بهينه سازي موقعيت اعضاي موجود .

4-    زمينه سازي براي اصلاح و ارتقاي کتب درسي و روشهاي معمول تدريس و آموزش زيست شناسي در مقاطع تحصيلي قبل از دانشگاه .

5-    توسعه دوره هاي تحصيلات تکميلي به منظور گسترش پژوهش و تربيت متخصصين مورد نياز مراکز آموزشي ، پژوهشي و ساير سازمانهاي مرتبط و توليد علم در کشور.

6-    توسعه موزه جانورشناسي و فراهم آوري امکانات براي تأسيس موزه بزرگ تاريخ طبيعي در شهر کرمان و ثبت جهاني آن.

7-    فراهم آوري امکانات براي توسعه هرباريوم و ايجاد کامل ترين گنجينه گياهي از گياهان ايران و جهان در شهر کرمان به عنوان هرباريوم مرجع براي ايران و به ويژه  دانشگاههاي جنوب شرق کشور و ثبت جهاني آن.

8-    قانع نمودن مسئولين دانشگاه براي توجه به نيازمنديهاي ويژه آموزش و پژوهش در زيست شناسي از جمله احداث اتاق هاي رشد با سيستم هاي کنترل نور و دما ، باغ گياه شناسي ، گلخانه و حيوانخانه ، براي تسهيل و بهبود آموزش و پژوهش هاي زيست شناسي و پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان و اعضاء هيأت علمي .

9-         تلاش براي تغيير برنامه هاي درسي آموزشي در چارچوب اختيارات برنامه ريزي درسي متناسب با پيشرفتهاي روز ، علايق دانشجويان و نيازهاي جامعه .

10-      ايجاد زمينه هاي مناسب جهت ارتقاء علمي اساتيد گروه از طريق تأمين امکانات و بودجه هاي کافي تحقيقاتي و آموزشي .              

11- توسعه دوره هاي تحصيلات تکميلي به منظور گسترش پژوهش و تربيت متخصصين مورد نياز مراکز آموزشي ، پژوهشي و ساير سازمانهاي مرتبط و توليد علم در کشور.

12- ايجاد ارتباط با گروههاي زيست شناسي کشور و جهان براي تبادل  تجارب.

13-      ايجاد انگيزه به منظور ترغيب افراد براي تحصيل و مطالعه در رشته هاي مختلف زيست شناسي 

14- تلاش در جهت ارائه دستاوردهاي علم زيست شناسي به طوريکه براي عموم افراد جامعه قابل درک و استفاده باشد.