اولین دفاع در گرایش فیزیولوژی جانوری در مقطع دکترا


خانم راضیه کوشکی دانشجوی دکترای فیزیولوژی جانوری در تاریخ 27/6/95 ساعت 12 در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم از پایان نامه خود تحت عنوان " بررسی نقش سیستم ارکسینرزژیک هسته کودالیس و هیپوکامپ بر انتقال درد و یادگیری فضایی و برخی عوامل التهابی در هیپوکامپ" دفاع خواهند کرد.
اساتید راهنما دکتر مهدی عباس نژاد و دکتر سعید اسماعیلی ماهانی
مشاور دکتر مریم رئوف