بازنشستگان


  

اعضای هیات علمی وکارکنان بازنشسته گروه زیست شناسی

 

تصویر

نام خانوادگي ,و نام

مرتبه علمی یا سمت

E- mail

 منوچهري کلانتري خسرواستاد

(در حال همکاری با گروه)

 

Kh_kalantari@yahoo.com

 

 


خواجه محمدرضا

دانشیار

 

 

 

 

غضنفري مقدم علي

استادیار

Agm@uk.ac.ir

 

اسماعیلی سیگارودی احمد

 

 

مربی

 

 

 

 

وفادوست مطهره

مربی

 

 

جهرمی سید احمد

 

 

کارشناس ارشد آزمایشگاه

 

 

 طاهر نژاد عباس

 

 

کارشناس

 

 

میرتاج الدینی سید محمدعلی


کارمند