برگزاری آزمون مصاحبه دانشجویان دکترای جدید

آزمون مصاحبه دانشجویان دکترای بخش زیست شناسی دانشگاه باهنر کرمان در تاریخ 6 خرداد ساعت 8 و 30 دقیقه در محل بخش زیست شناسی بصورت شفاهی برگزار می شود.