تاریخ آزمون مصاحبه دکترا


آزمون مصاحبه دکترای سال 97-98  9 خرداد، ساعت 8 صبح در محل بخش زیست شناسی برگزار می گردد.