تماس با بخش

تماس با بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 بخش زیست شناسی 33257432 33257432 :h_mansori@uk.ac.ir