جلسات ژورنال کلاب دانشجویان دکترای فیزیولوژی جانوری در روزهای چهارشنبه ساعت 5/11 تا 5/13 برگزار می گردد