دانشجویان دکترا


دانشجویان دوره دکترا

الهام اسدی کرم

دانشجوی دکترا فبزیولوژی گیاهی-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:
پست الکترونیکی: Asadikaram_e2007@yahoo.com

 

فرخنده اسکندری
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Fe1382@gmail.com

 

 عادله برند
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Adelehbarand90@yahoo.com


 

مرضیه تقی زاده
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی -ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی:
Taghizadeh.m.66@gmail.com
 

منصوره خداشناس
دانشجوی دکترا فیزیو لوژی گیاهی-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی:
Mansooreh_khodashenas@yahoo.com
 

زهرا راه نشان
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: zrahneshan@yahoo.com

 
فاطمه سلطانی نژاد
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی:
Soltaninezhadf@yahoo.com
 
شیما سنجری
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی:
dehkedehhonare@yahoo.com
 
مهرداد کاووسی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Mehrdadk1352@yahoo.com

 
فرشته محمد حسنی جور
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Fereshtehmhasani@yahoo.com

 
عفت السادات موسوی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: effatmousavi@yahoo.com

 
حوا نژاد علیمرادی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Alimoradih60@yahoo.com

 
شهلا هاشمی شهرکی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی گیاهی-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Shahlahashemi15@yahoo.com

 
فرشته استوان
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 93

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Freshte.ostovan@yahoo.com

 
اسماعیل امرایی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 93

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: eamraye@yahoo.com

 
حمزه پاسبان علی آبادی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Hamze.pasbanh@yahoo.com

 
الهام حق پرست
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 93

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی:
Elham_haghparast+89@yahoo.com
 
علی خراسانی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 93

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Alikhorasani1987@yahoo.com

 
فاطمه شهسواری گوغری
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 93

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Fatemeh_shahsavary@yahoo.com

 
آسیه علیزاده مکوندی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: aciehalizadeh@yahoo.com

 
ناهید قایدی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Ghaedi_nahid@yahoo.com

 
راضیه کوشکی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Kooshki.razieh@gmail.com
 
مهتاب ملاشاهی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Mahtab_mollashahi@yahoo.com

 
علی موسوی
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Mousaviali1392@gmail.com

 
ریحانه نادری
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Naderi.reyhaneh@yahoo.com

 
نجمه هنری
دانشجوی دکترا فیزیولوژی جانوری-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Najme_honari@yahoo.com

 
محسن اسدی خانوکی
دانشجوی دکترا سلولی و تکوین گیاهی-ورودی 93

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Mohseneasadi@hotmail.com

 
آزاده بی جامی
دانشجوی دکترا سلولی و تکوین گیاهی-ورودی 92

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Azadehbijami@yahoo.com

 
نفیسه شیخ بهایی
دانشجوی دکترا سلولی و تکوین گیاهی-ورودی 91

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Nafisehsheikhbahaei@yahoo.com

 
نجمه عادلی فر
دانشجوی دکترا سلولی و تکوین گیاهی-ورودی 93

زمینه فعالیت:
استاد راهنما:

پست الکترونیکی: Adelifar66@gmail.com