رشته هاي بخش زيست شناسي-


رشته ها، گرایشهای تحصیلی و تعداد دانشجویان در گروه زيست شناسي

 

نام رشته تحصیلی یا گرایش

مقطع تحصیلی

تعداد دانشجو

زيست شناسي

گرايش علوم گياهي

 

کارشناسي

105

زيست شناسي

گرايش علوم جانوری

 

کارشناسي

107

زيست شناسی سلولی و مولکولی

گرايش ژنتیک

 

کارشناسي

100

علوم گياهي – سیستماتیک واکولوژي گیاهی

کارشناسي ارشد

5

علوم گياهي – فيزيولوژي گیاهی

کارشناسي ارشد

6

علوم گياهي – سلولي تکويني گیاهی

کارشناسي ارشد

4

علوم جانوري – فيزيولوژي جانوری

کارشناسي ارشد

13

علوم جانوري – بيوسيستماتيک جانوری

کارشناسي ارشد

8

زيست شناسی سلولی و مولکولی

گرايش میکروبیولوژی

کارشناسي ارشد

6

زيست شناسی سلولی و مولکولی

گرايش ژنتیک

کارشناسي ارشد

6

زيست شناسی سلولی و مولکولی

گرايش بیوشیمی

 

کارشناسي ارشد

3

فیزیولوژی گیاهی

دکترا

11

فیزیولوژی جانوری

دکترا

13

سلولی تکوینی گیاهی

دکترا

4

سیستماتیک گیاهی

دکترا

1