ریاست


ریاست

ریاست فعلی


 نام و نام خانوادگی:
سعید اسماعیلی ماهانی
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا فیزیولوژی پزشکی
 مدت تصدی:

 تلفن:034-31322080
 پست الکترونیکی:
semahani@uk.ac.ir
   


ریاست سابق

 نام و نام خانوادگی:
مهدی عباس نژاد
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا فیزیولوژی پزشکی
 مدت تصدی:

پست الکترونیکی:
mabbas@uk.ac.ir

 نام و نام خانوادگی:
ایران پورابولی
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا فیزیولوژی انسانی
 مدت تصدی:

پست الکترونیکی:
pourabolii@yahoo.com

 نام و نام خانوادگی:
مهدی عباس نژاد
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا فیزیولوژی پزشکی
 مدت تصدی:

پست الکترونیکی:
mabbas@uk.ac.ir

 نام و نام خانوادگی:
علی احمدی مقدم
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا اکوفیزیولوژی گیاهی
 مدت تصدی:

پست الکترونیکی:
Ahmadimoghadam@yahoo.com

 نام و نام خانوادگی:
خسرو منوچهری کلانتری
 رتبه علمی:
استاد
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:

پست الکترونیکی:

Kh_kalantari@yahoo.com


 نام و نام خانوادگی:
محمدرضا خواجه
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:

پست الکترونیکی: