ریاست فعلی بخش

 نام و نام خانوادگی : علی گل

رتبه علمی : دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری فیزیولوژی پزشکی

مدت تصدی : از سال 1401 تا کنون

تلفن : 03431322061

پست الکترونیکی :