مدیران


از بدو تاسیس گروه زیست شناسی، ریاست بخش طی دوره های مختلف بترتیب برعهده آقایان دکتر محمدرضا خواجه، دکتر خسرو منوچهری کلانتری، دکتر علی احمدی مقدم، دکتر مهدی عباس نژاد ،خانم دکتر ایران پورابولی و دکتر مهدی عباس نژاد بوده است.

در حال حاضر ریاست بخش بر عهده دکتر سعید اسماعیلی ماهانی میباشد.

 

دکتر سعید اسماعیلی ماهانی (رییس بخش)

 

 تلفن :  31322080 

E-mail:semahani@uk.ac.ir