معرفی


تاریخچه
گروه زیست شناسی در سال تحصیلی 57- 1356 با پذیرش 46 دانشجوی کارشناسی دردوگرایش دبیری زیست شناسی و علوم گیاهی با همکاری آقای دکتر محمدرضا خواجه، آقایان خسرو منوچهری کلانتری و غلامحسین شهیدی ( کارشناسی ارشد ) و آقای دکتر داروغه ودکترآساد و خانم شریدراز هندوستان( کارشناسی ارشد ) و آقای عبدالرحمان سعید از پاکستان ( کارشناسی ارشد) آغاز به کار کرد. بعدها بقیه اعضا به جز دکتر خواجه و دکتر کلانتری از گروه منتقل و اعضای جدید به گروه اضافه شدند بطوریکه در حال حاضر 28 عضو تمام وقت هیات علمی در گروه حضور دارند.
بنا به استقبال دانشجویان و نیاز روز جامعه ، در سال 1385 مجوز اخذ دوره کارشناسی زیست شناسی – علوم جانوری و در سال 1387 مجوز اخذ رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی (گرایش ژنتیک ) حاصل شد و پذیرش دانشجو در این دو مقطع کارشناسی نیز صورت گرفت.
در سال 1376، اولین دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی در گرایش فیزیولوژی گیاهی راه اندازی و به ترتیب در سال 1377 کارشناسی ارشد زیست شناسی– سیستماتیک گیاهی ، در سال  1379 کارشناسی ارشد زیست شناسی – اکولوژی گیاهی ، در سال 1382 کارشناسی ارشد زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری و تکوین جانوری ( 2 گرایش) ، زیست شناسی- سلولی و تکوین گیاهی و در سال 1385 کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوسیستماتیک جانوری و در سال 1390 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی– میکروبیولوژی و در سال 1393 کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی ایجاد شد.
در سال 1382 ، دوره دکترای فیزیولوژی گیاهی و در سال 1391 دوره های دکترا فیزیولوژی جانوری،  سلولی- تکوینی گیاهی و در سال 1394 دوره دکترا سیستماتیک گیاهی دایر گردید.
فعلا گروه زیست شناسی در دو رشته کارشناسی ( سه گرایش) و هشت گرایش کارشناسی ارشد و چهارگرایش دکترا دانشجو میپذیرد.
امکانات آموزشی و پژوهشی گروه شامل:
 آزمایشگاه آموزشی شامل : فیزیولوژی جانوری – گیاه شناسی – فیزیولوژی گیاهی – جانورشناسی – جنین شناسی و بافت شناسی – ماهی شناسی – حشره شناسی – اکولوژی –  سیستماتیک گیاهی – جلبک شناسی و قارچ شناسی ، مهندسی ژنتیک ، بیوشیمی – میکروب شناسی – ژنتیک و زیست سلولی و مولکولی
آزمایشگاه پژوهشی شامل : سلولی تکوینی گیاهی –فیزیولوژی گیاهی – فیزیولوژی جانوری - کشت سلول و بافت گیاهی – کشت سلول جانوری –  بیو سیستماتیک جانوری –  رفتارشناسی – سلولی و مولکولی (بیوشیمی، میکروب شناسی ، ژنتیک و سلولی مولکولی ) تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، آزمایشگاه MFC ، هرباریوم ، موزه جانورشناسی ، گلخانه و حیوانخانه میباشد.