منتخبین دانشکده فنی و مهندسی در مراسم جایزه افضلی پور سال 1397