نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، 9 تا 11 شهریور  1395

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت 

http://19thbc2016.tabrizu.ac.ir/fa/index.htm 

مراجعه فرمایید.