پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران


بسمه تعالی

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران با همکاری دانشگاه زنجان  برگزار می کند

 

پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران در تاریخ 8 و 9 شهریور 1396 در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.