چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم - گروه زیست شناسی 30 و 31 تیر 1395
مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 فروردین 1395 ، مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 فروردین 1395 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://ichconf.um.ac.ir مراجعه فرمایید.