کارشناسان جدید94


نام و نام خانوادگی:  محمود اکبری

مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی

      پست اداری : کارشناس ازمایشگاه

​                                                                                                                                            ​     ​                   ​
تلفن: 31323060
نام و نام خانوادگی: منیژه رسیدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی زیست شناسی

  عنوان پست اداری
: کارشناس ازمایشگاه

​                                                                                                                31322076 تلفن    
                     نام و نام خانوادگی: محمدرضا سرحدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

عنوان پست اداری: کارشناس
                                                                                  
تلفن: 31322082


                                                   نام و نام خانوادگی: روح الله شریف زاده

                                                                                                                                                           مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست 


عنوان پست اداری : کارشناس موزه و برنامه ریزی
تلفن: 31322096


نام و نام خانوادگی: پوران قطب الدینی
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
عنوان پست اداری: مسئول دفتر بخش
تلفن: 31322060نام و نام خانوادگی : معصومه مولایی
پست اداری: کارمند
تلفن:31322159


 

مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی

      پست اداری : کارشناس ازمایشگاه

​                                                                                                                                            ​     ​                   ​
تلفن: 31323060