کارشناسان3


          

تصویر

نام خانوادگي و نام

مدرک تحصیلی

عنوان کاری در بخش

اکبری محمود

کارشناسی زیست شناسی

کارشناس ازمایشگاه

 

 

 

 

رشیدی منیژه

کارشناسی زیست شناسی

 

کارشناس ازمایشگاه

 

 

 

 

 

 

شریف زاده روح الله

کارشناسی زیست شناسی

 

کارشناس موزه و برنامه ریزی بخش

 

سرحدی محمد رضا

کارشناس ارشد شیمی فیزیک

کارشناس

 

قطب الدینی پوران

فوق دیپلم

مسئول دفتر بخش

 

 

 

 

 

میرتاج الدینی محمدعلی

 

انبار دار

 

 

مولایی معصومه

 

 

کارمند