کارکنان


کارکنان

نام و نام خانوادگی
سمت تلفن پست الکترونیکی
منیژه رسیدی
کارشناس آزمایشگاه 31322076
 
روح الله شریف زاده
کارشناس موزه و برنامه ریزی
31322096
 
پوران قطب الدینی
مسئول دفتر بخش
31322060
 
معصومه مولایی
کارمند
31322159
 
 رسول میرزا ابراهیمی  مسئول انبار